Logo Minters Mantelzorg

Deskundigheidsbevordering

Op dit deel van de website richten wij ons vooral tot de mensen die beroepsmatig te maken hebben met mantelzorg. Dat zijn uiteraard de huisartsen en andere professionals in de zorg- en welzijnssector, zoals leden van de sociale wijkteams. Daarnaast betreft het mensen in het onderwijs, in het verenigingsleven, bij de overheid en vooral ook in het bedrijfsleven.

Professionals spelen een belangrijke rol bij het signaleren van mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers, bijvoorbeeld door hen te wijzen op de mogelijkheden van Minters Mantelzorg. Ook zijn zij van belang bij het signaleren van overbelasting en het voorkomen van ontspoorde mantelzorg. Minters Mantelzorg biedt een aantal trainingen om professionals hierin te scholen.

Basis- en verdiepingstraining 'Signaleren van overbelasting en ontsporing van zorg'

Basistraining: 1 dagdeel

Onderwerpen zijn onder meer mantelzorg, respijtzorg, overbelasting van de mantelzorger, ontsporing van mantelzorg, de zorgdriehoek en rollen van de mantelzorger aan de hand van het SOFA-model. Inbreng van eigen casuïstiek is mogelijk. Met het cursusmateriaal kun je meteen aan de slag in de dagelijkse praktijk.

Resultaat van de training:

 • actuele kennis van mantelzorg;

 • kennis van en begrip voor de positie van de mantelzorger;

 • kennis van en begrip voor hun verschillende rollen in de zorg rondom de zorgvrager;

 • kunnen werken in de zorgdriehoek;

 • kunnen signaleren van overbelasting bij mantelzorgers;

 • kunnen signaleren van ontspoorde zorg;

 • adequate vervolgstappen kunnen zetten;

 • actuele kennis van de samenwerkingsmogelijkheden en het aanbod van Minters Mantelzorg.

Deelname aan deze training levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen en levert 5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Verdiepingstraining: 2 dagdelen

Onderwerpen zijn onder meer de Caregiver Strain Index, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en samenwerking met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Inbreng van en oefenen met eigen casuïstiek is mogelijk. Met het cursusmateriaal kun je meteen aan de slag in de dagelijkse praktijk.

Resultaat van de training:

 • de Caregiver Strain Index op natuurlijke wijze kunnen integreren in een gesprek met mantelzorgers om hun belasting te onderzoeken;

 • kunnen herkennen en signaleren van overbelasting bij mantelzorgers;

 • kunnen onderzoeken van oorzaken van de overbelasting;

 • zelfstandig, of na intercollegiaal overleg, een afweging kunnen maken over vervolgstappen (inclusief verwijzing);

 • actuele kennis van respijtzorg;

 • actuele kennis van de mogelijkheden van consultatie van externe deskundigen;

 • kunnen herkennen en signaleren van ontspoorde zorg;

 • hierover in gesprek kunnen gaan met de mantelzorger;

 • kennis van en kunnen werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • adequate vervolgstappen kunnen zetten;

 • kunnen reflecteren op de eigen praktijk.

Deelname aan deze verdiepingstraining levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen en levert 7.5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Samenwerking met mantelzorgers

Training Samenspel

In deze training leren professionals methodisch samen te werken met mantelzorgers. Ze vergroten daarmee de kwaliteit van de zorg en verbeteren de relatie met zowel de zorgvrager als de mantelzorger.

Evidence en pratice based

Kennis en ervaring

Wij observeren, signaleren en interveniëren op basis van jarenlange praktijkervaring én op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis. Om de interventies zo effectief mogelijk te laten zijn, maken we gebruik van evidence en practice based methodieken en resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Meer informatie en aanmelding

T 010 435 10 22

Datum en tijd: in overleg.

Locatie: kantoor Minters Mantelzorg. In company (binnen NWN) is ook mogelijk.

Cursusleiding: hbo-opgeleide mantelzorgconsulenten.

Kosten voor professionals die binnen de regio NWN werkzaam zijn: geen.

Kosten voor professionals buiten de regio: op aanvraag.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon