Logo Minters Mantelzorg

Wetten en regelingen

Op het gebied van zorg en welzijn kent ons land veel wetten, regels en voorzieningen. Bijvoorbeeld de Wmo, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet, en verschillende soorten tegemoetkomingen en uitkeringen.

Bent u op zoek naar zorg en ondersteuning, gaat u dan naar de website van regelhulp, een handige website van de rijksoverheid met actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. De site helpt u om de juiste zorg en ondersteuning te vinden.

Enkele wetten op het gebied van zorg en welzijn

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, en opvang in geval van huiselijk geweld.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wwb, de Wsw en (deels) de Wajong.

Overzicht voor mantelzorgers:

Alle actuele wet en regelgeving op een rijtje!

Mantelzorgers krijgen vaak te maken met wet- en regelgeving. Voor zichzelf of hun zorgvrager. Dat is niet altijd gemakkelijk en duidelijk. Waar vraag ik iets aan, wat krijg ik vergoed en hoe zit het met een eigen bijdrage? In samenwerking met de afdeling Sociale Raadslieden Minters, is er een actueel en overzichtelijk document ontwikkeld voor mantelzorgers.

Het document gaat uit van de huidige regelgeving (2020) en is toegespitst op de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. (document 1)

Ook is er een document gemaakt waar op overzichtelijke manier de mogelijkheden staan vermeld als het gaat om het regelen van financiele zaken voor een ander. (document 2)

Onafhankelijke clientondersteuning op het gebied van zorg en welzijn

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg, en dus een Wlz‐indicatie hebben, kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner beantwoordt vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Voor deze gratis cliëntondersteuning kunt u terecht bij MEE.

Clientondersteuning als u te maken heeft met zorg en welzijn

Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Het adviespunt Zorgbelang kan u verder helpen.

De uitvoering van de Wmo

ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweg gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de ‘wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)’ uit.

ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke / psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Als dit door problemen niet meer goed lukt, bekijkt ROGplus zorgvuldig wat iemand nog wel kan en welke hulp uit de directe omgeving van de cliënt uitkomst kan bieden. Pas na dit onderzoek schakelt ROGplus zo nodig aanvullende ondersteuning in. Deze hulp kan een algemene-of maatwerkvoorziening zijn zoals bijvoorbeeld verstrekking van een rolstoel, scootmobiel of aanpassing van de woning.

Privacyreglement Minters

In het Privacyreglement staat beschreven hoe Minters omgaat met de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Financiële regelingen

Waar heeft u recht op?

Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar € 1.100,- aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Voor mantelzorgers en hun naasten bestaan er allerlei financiële regelingen.

Parkeervergunning Mantelzorgontvanger Vlaardingen

Wanneer u regelmatig bezoek krijgt van mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen), kunt u bij de gemeente Vlaardingen een gratis parkeervergunning aanvragen voor de mantelzorger. In combinatie met de blauwe parkeerschijf mag de mantelzorger zijn of haar auto maximaal 3 aaneengesloten uren parkeren in de parkeersector waar de mantelzorgontvanger woont.

Tegemoetkoming parkeerkosten Schiedam

Parkeerkraskaarten voor mantelzorgers

De tijdelijke parkeerregeling voor mantelzorgers in Schiedam loopt door in 2020. De gemeente Schiedam maakt het mogelijk dat mantelzorgers gratis max. 2 keer 25 parkeerkraskaarten (per jaar) ontvangen.

Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die in het betaald parkeren gebied woont, dan komt u hiervoor in aanmerking. De parkeerkraskaarten vraagt u aan bij Minters Mantelzorg. Wij controleren of u voldoet aan de voorwaarden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: De mantelzorgontvanger woont in het betaald parkeergebied, de mantelzorgontvanger staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar hij/zij woont, de mantelzorger woont niet in hetzelfde parkeergebied als de mantelzorgontvanger, de mantelzorger beschikt over een motorvoertuig, de mantelzorgontvanger en mantelzorger werken mee aan de evaluatie, de mantelzorger registreert zich bij Minters Mantelzorg.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Neemt u dan contact op met Minters Mantelzorg

T:010 435 10 22

E:info@mintersmantelzorg.nl

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon