Logo Minters Mantelzorg

Wetten en regelingen

Op het gebied van zorg en welzijn kent ons land veel wetten, regels en voorzieningen. Bijvoorbeeld de Wmo, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet, en verschillende soorten tegemoetkomingen en uitkeringen.

Bent u op zoek naar zorg en ondersteuning, gaat u dan naar de website van regelhulp, een handige website van de rijksoverheid met actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. De site helpt u om de juiste zorg en ondersteuning te vinden.

Enkele wetten op het gebied van zorg en welzijn

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, en opvang in geval van huiselijk geweld.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wwb, de Wsw en (deels) de Wajong.

Enkele regelingen op het gebied van zorg en welzijn

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg, en dus een Wlz‐indicatie hebben, kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner beantwoordt vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Voor deze gratis cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor, MEE (voor mensen met een beperking) en het Adviespunt Zorgbelang.

Aanpak van ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Bijvoorbeeld door partners, familieleden of zorgverleners. Ouderen worden gestimuleerd om hulp te zoeken. Verpleegkundigen, artsen en andere professionals krijgen trainingen om signalen te herkennen.

Minters heeft een Privacyreglement

In het Privacyreglement staat beschreven hoe Minters omgaat met de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Financiële regelingen

Waar hebt u recht op?

Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar € 1.100,- aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Voor mantelzorgers en hun naasten bestaan er allerlei financiële regelingen.

Hoe verandert de zorg?

Wijzigingen per 1-1-2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente er nieuwe taken bij op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Met name de wijzigingen in de Wmo zijn voor u (en ons) van belang. Om de zorg goed en betaalbaar te houden gaat er in de Wmo behoorlijk wat veranderen. Nieuw is ook dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor (groepsgewijze) dagbesteding (dagopvang) en individuele begeleiding. Op onderstaande overheidswebsite leest u er alles over.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2019 Minters Mantelzorg|E-colofon