Logo Minters Mantelzorg

Met elkaar in gesprek blijven... om de zorg met anderen te delen

Hatin Baran is huisarts en kaderarts Ouderenzorg in de Vlaardingse huisartsenpraktijk Copenhaege, in de wijk Holy. “Een kaderarts is deskundig op een bepaald vakgebied. Binnen onze praktijk werken we met verschillende kaderartsen en praktijkondersteuners – verpleegkundigen die zich ook in een vakgebied hebben gespecialiseerd –, omdat we onze patiënten op die manier nog beter kunnen helpen.”

Voor patiënten met een chronische ziekte hebben wij praktijkverpleegkundigen in dienst. Daarbij gaat het om de volgende specialisaties: Astma/COPD-zorg, Diabeteszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Hart en vaatziekten en Ouderenzorg. Voor alle huisartsen van Copenhaege verrichten zij medisch-inhoudelijke taken. Ze voeren een groot deel van de zorgverlening uit in eigen spreekuren en houden zich ook bezig met educatie, voorlichting en projectmatige ontwikkelingen. Hatin: “Esther Janssen is praktijkverpleegkundige Ouderenzorg en zij onderhoudt onder meer de contacten met Minters Mantelzorg. Deze werkwijze bevalt ons heel goed.”

Vertrouwensband

“De huisarts heeft in de meeste gevallen een goede band met de patiënt. Wat besproken wordt in de spreekkamer is uiteraard vertrouwelijk. Een goede vertrouwensband is ook een uitganspunt voor de zorg van een huisarts. Het is van groot belang dat je als patiënt je verhaal kunt én wilt doen bij je huisarts. De patiënt is niet zijn ziekte, hij of zij heeft een ziekte. En iemands persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol bij hoe hij daarmee omgaat. Wat wij in onze huisartsenpraktijk bieden, is holistische zorg. Dat wil zeggen: we benaderen elke patiënt als mens in zijn omgeving. Daarbij spelen lichamelijke, geestelijke en sociale omstandigheden een rol. Daarom nemen we de tijd om te luisteren en vertrouwen te geven. Daarbij spelen ook de doktersassistenten een rol, soms zelfs een sleutelrol. Het is nu eenmaal zo dat sommige mensen gemakkelijker even iets zegen tegen of bespreken met een doktersassistent of praktijkverpleegkundige. Zo nodig kom ik er dan op terug in de spreekkamer.”

Kernteam Ouderenzorg

“Om met name de kwetsbare ouderen goede zorg en aandacht te geven, werken we al een paar jaar nauw samen met het Zonnehuis. We hebben een kernteam Ouderenzorg, dat eens per twee weken overleg voert over ouderen die problemen hebben op lichamelijk, geestelijke en/of sociaal gebied. Natuurlijk gaat het dan om mensen die ziek zijn en die zorg, behandeling, begeleiding of verpleging nodig hebben. Daarbij komt dikwijls ook de mantelzorg ter sprake. Het kernteam bestaat uit een verpleeghuisarts, de praktijkverpleegkundige en ikzelf als huisarts. Daarnaast is er gestructureerd periodiek overleg met andere disciplines zoals de thuiszorg en de apotheek en heeft de praktijkverpleegkundige structureel overleg met de diverse casemanagers, bijvoorbeeld de casemanager Dementie. Ook de lijnen met Sociale Wijkteams Vlaardingen proberen we zo kort mogelijk te houden. Want hoewel de huisarts natuurlijk het aanspreekpunt is voor medische vragen of gezondheidsklachten, komen daar ook vragen binnen die voor ons zijn – en krijgen wij vragen waarvoor we mensen naar hun wijkteam verwijzen.”

De patiënt en zijn familie

“De patiënt weet vaak zelf het beste wat hij of zij voelt, wil en kan”, zegt Hatin. “Mensen willen leven – ook als er sprake is van beperkingen door ziekte of handicap – op de manier die het beste bij hen past. Dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt voor de zorg die ik als huisarts bied. Nog een belangrijk punt is het overleg met de familie, want een ziekte of handicap treft ook de naasten van de patiënt. Bij ouderen fungeren de partner en/of een of meer kinderen, vaak dochters, meestal als mantelzorger. Zeker als de mantelzorg bij langdurige of chronische ziekte in de thuissituatie neerkomt op één persoon, ligt overbelasting op de loer. Ik probeer dat te voorkomen door de mantelzorger zo goed mogelijk te betrekken bij de gesprekken en zo nodig aparte aandacht te geven. Ik verwijs ook naar een mantelzorgconsulent van Minters Mantelzorg. Maar soms lijkt een crisis niet te voorkomen, zeker als een partner de zorg naar zich toe blijft trekken en die niet met anderen wil delen. Dat is soms lastig, want het is voor niemand de goede aanpak. Door met elkaar in gesprek te blijven, kan de mantelzorger het langer volhouden. Het is niet erg, het is juist góed, om de zorg en de zorgen met anderen te delen.”

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon